درباره تجربه و سوابق کاری نویسنده کتاب


صابرقاسم بیگی

من صابرقاسم بیگی مدیر مرکز آموزش پمپ ایران هستم و خوشحالم که با نوشتن این کتاب می توانم تجارب خود را به شما منتقل نمایم.

مرا بیشتر بشناسید

© 2016 مرکز آموزش پمپ ایران